SpelaBanjo

Gehör och absolut gehör

g-clef-circle

Vad gäller gehör så är det onekligen så att vissa har en bättre medfödd förmåga att uppfatta absoluta tonhöjder eller att t.ex. direkt kunna säga vilken tonart ett stycke spelas i. 

Dock så kan alla öva upp sitt gehör till att bli bättre genom träning, det finns idag många datorbaserade träningsprogram som kan hjälpa till med detta.  Det finns dessutom vissa som hävdar att alla personer kan i det närmaste öva upp perfekt gehör (se t.ex. http://www.perfectpitch.com eller http://www.easywaytolearnmusic.com/ ).

Personligen så tror jag inte riktigt på detta påstående. Det finns en point-of-no-return i ålder för elasticiteten i hjärnan. Det är t.e.x i det närmaste omöjligt att som vuxen lära sig tala ett nytt språk utan brytning (även om man talar grammatiskt perfekt), denna begränsning sitter i hjärnan, inte i talorganens utformning och muskelstyrka.

Perfekt gehör

Perfekt eller absolut gehör är ett aktivt forskningsområde. Det finns många intressanta studier men det finns ännu ingen definitiv förklaring till mekanismen och utvecklingen av denna egenskap. Man känner till vissa av de biologiska processernas mekanik som möjliggör absolut gehör.

Det finns dock ännu ingen bra förklaring varför bara en så liten del av befolkningen (mellan 3-5% beroende på undersöking) har denna egenskap och inte alla.

En av de biologiska förutsättningarna för detta är, lite förenklat, att hörselorganen i innerörat har olika områden som är känsliga för olika frekvenser. Nerver från vart och ett av dessa frekvensområden är sedan kopplade separat till hjärnan. Detta innebär att det är hjärnan som sätter ihop dessa olika frekvenser till det komplexa ljud som vi hör. Eftersom vi har denna frekvensuppdelning (fouriertransformering) från början så kan man tänka sig att vissa personer lättare att hitta igen denna ursprungliga information innan hjärnan har "blandat ihop" de olika frekvenserna. 

Andra studier pekar också på att denna egenskap är betydligt vanligare i sydostasien där språken är mer tonala (tonhöjden i ord har betydelse), detta gäller främst personer som talar Kinesiska och Vietnamesiska som modersmål. En tänkbar förklaring här är att barn med dessa språk som modersmål tränas i att höra tonhöjder eftersom det är en del av språket och att detta sedan även spiller över på möjligheten att uppfatta exakta (absoluta) tonhöjder.

Bland professionella musiker är också denna förmåga något förhöjd i förhållande till deras storlek av populationen i övrigt. Det är kanske inte så konstigt då det onekligen har fördelar om man väljer musik som sitt yrke. Studier (t.ex. 'Perfect Pitch' In Humans Far More Prevalent, University of Rochester, 2008, August 26) visar också att absolut gehör är vanligare än man tidigare trott även bland icke-musiker. Det visar sig också att många av dessa personerna inte själva är medvetna om att dom har denna förmåga.